Vidékfejlesztő agrármérnök

edutus obudai pannon
 1. Képzés neve: Vidékfejlesztési agrármérnök BSc alapszakon.
 2. A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja: Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely.

 1. Képzési forma: hétvégi oktatás.

 2. Képzési idő: 6 + 1 félév – 210 kreditpont.

 3. Az oktatás nyelve: magyar.

 4. A képzés célja:
  A képzés célja olyan környezettudatos gazdálkodói szemléletű szakemberek képzése, akik felelősségteljesen képesek gazdálkodni a természeti és pénzügyi vagyonnal, akik az erdőt mint gazdasági entitás kezelik és fenntartható gazdálkodást képesek folytatni vele. Az erdő tekintetében figyelembe veszik a kitermelhető fa mellett a többi gazdasági potenciált is, mint például az erdei gyümölcsök, gomba, méhészet, és ugyanakkor az alternatív energetikai és a turisztikai hasznosítási lehetőségeket is.

 5. Megszerezhető ismeretek:
  A képzés tananyaga felöleli egyrészt a Székelyföldre jellemző természeti környezet alapszintű ismeretét a talajtól az állatfajokig, a növénytermesztés, állattenyésztés és vadgazdálkodás alapjait, de különösen az erdők működését és művelését, másrészt a gazdasági folyamatok és törvényszerűségek megismerését és kiszámítását romániai és európai jogi keretek között. A szakmai tudás mellett hangsúly kapnak az informatikai és pályázatírási ismeretek is.A hallgatók tanulmányaik első évében alapozó tantárgyakkal ismerkednek, pl. mikro- és makroökonómia, pénzügy, jogi ismeretek. Ezt követően kerül sor a szakmai ismeretek elsajátítására, mint agrárismeretek (legelőgazdálkodás, állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet), agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek (agrárpolitika és környezetpolitika, szaktanácsadás, pénzügy és számvitel, mezőgazdasági üzemtan, emberierőforrás-gazdálkodás, marketing), erdőgazdálkodási ismeretek (erdőművelés és -telepítés, vadgazdálkodás, fagazdálkodás, erdővédelem), regionális, vidékfejlesztési és természetvédelmi ismeretek (regionális gazdaságtan, vidékfejlesztés, területi és projekttervezési ismeretek).

 6. Megszerezhető kompetenciák:
  A végzett hallgatók az elsajátított gazdasági, menedzsment-, erdőgazdálkodási, regionális és térségi ismereteik birtokában, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel.A végzettek képesek lesznek az erdőbecslésre, erdőművelésre és csemetetermesztésre, erdővédelemre, az erdei melléktermékek értékesítésére, a vadgazdálkodás munkálatainak szervezésére, irányítására és végrehajtására, továbbá képesek lesznek ésszerűen és hatékonyan kezelni az EU-s támogatási forrásokat.

 7. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
  A jövőt illetően megsokszorozódnak azok a feladatok, amelyek igénylik a gazdasági és vidékfejlesztési ismeretekkel rendelkező diplomás szakembereket. A végzettek leendő munkahelyeiként – a teljesség igénye nélkül – jelölhetők meg: agrárvállalkozások, pénzintézetek, önkormányzatok, területfejlesztési tanácsok, közbirtokosságok, magán- és állami erdészetek, fakitermelő és -feldolgozó vállalatok, a területfejlesztés szakigazgatási szervei, vidékfejlesztésben érintett alapítványok, helyi szerveződésű társadalmi szervezetek, érdekképviseletek, tervező intézmények, kistérségi társulások.